top of page

Ry rahavavy eto Madagasikara

Au fil des jours.... en cet été 2023

Jeunes qui rejoignent la France

Journée en mémoire de nos sœurs malgaches décédées : Sr Marie-Thérèse, Sr Claudette Sr Noro, Sr Volola et Sr Claire Odette

Vœux perpétuels août 2022

SNDS 18
SNDS 17
SNDS 16
SNDS 9
SNDS 7
SNDS 8

Raha ny eto Madagasikara dia ny fanabeazana no tena iraka ampanaovina azy fa ny fahasalamana ihany koa. Ny toe-javatra ankehitriny, izay matetika voamariky ny herisetra, ny fanilikilihana, ny fifamatorana tapaka, ny fiarahana sarotra, dia mahasarika indrindra ny fampiharana ny asa soa ataontsika.

Na inona na inona endrika mety amin’ny iraka sy ny fanoloran-tena, na inona na inona firenena sy toerana, dia ataontsika laharam-pahamehana ny mahantra sy ny voageja, ireo izay voatsipaka, voahilika, mitoka-monina. Na firy taona na firy taona isika na firy taona, dia samy ao anatin’ity iraka avy amin’ny Fiangonana ity isika.

premiers voeux 2022 à Madagascar.jpg

Fankalazana ny voady voalohan'ny anabavintsika ny 8 septambra 2022 tao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny novità ao Antsirabe.

"Santé et Développement international", (Janvier 2023)

 

Des nouvelles de la plantation d'arbres fruitiers à Bemahatazana dans le Moyen-Ouest de Madagascar, supervisée par les Sœurs de la Salette.

Les arbres fruitiers ont été répartis entre le lycée St Paul, les écoles publiques, l'école protestante et les familles.

Beatification of Ramose Lucien Botovasoa,

nataon'ny Mgr Ramaroson (Ao amin'ny Zenit ny 30.04.2018)

“Ny fahamasinana no endrika tsara tarehy indrindra amin’ny Fiangonana”

30 Aprily 2018 amin'ny 19:37 hariva Fampidirana Papa François, Olomasina, Sambatra

Vohipeno dia renivohi-paritany ao amin'ny faritra atsimo-atsinanan'i Madagasikara ary ao amin'ny diosezin'i Farafangana, 42 km miala an'i Manakara, tanàna akaiky indrindra. Nisy fisehoan-javatra niavaka nitranga tao amin’io tanàna misy mponina 10 000 mahery io. Hitan'i Vohipeno in  telo andro ny isan'ny mponina! Nahoana? Tsy misy teny mahalaza ity trangan-javatra ity - izay nahitana izao firotsahana izao manerana ny nosy ary na dia izao tontolo izao aza nifandona, voaforon'ny katolika, tsy katolika, mpivavaka, tsy mpivavaka, mpino, tsy mpino, mpanao politika amin'ny fandresen-dahatra rehetra, mpanao gazety mazoto. ho an'ny fanamafisam-peo, olona te hahafanta-javatra tsotra izao… – niaina ny alahady 15 aprily 2018. Maherin'ny 80.000 ny olona nitangorona tao Vohipeno mba tsy hanadino ny hetsika hanamarika ny tantaran'ity renivohitry ny firenena Antemoro ity izay efa fantatry ny mpahay tantara sy ny anthropologista zatra azy. zava-nitranga ara-tantara…Na izany aza, mbola tsy nisy mihitsy ny fanamasinana ny faritra!           _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  

 

Ny havoana kelin'i Tanjomoha dia eo amin'ny fidirana mankany Vohipeno. Mompera Deguise, Lazariste lasa moanina, Postulator voalohany tamin’ny raharaha Lucien Botovasoa tamin’ny andron’ny Eveka voalohan’ny diosezin’i Farafangana Mgr Chilouet, Lazarista (1964) no nifidy an’i Tanjomoha ho mpitoka-monina... Kisendrasendra na fahasoavana, io havoana io no nofidian'ny mpikarakara 50 taona aty aoriana hankalazana ny fanamasinana an'i Lucien Botovasoa!           _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc78. 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   

Lasa “Tendrombohitra Tabara” tokoa ho an’ireo mpivahiny 80 000 ny havoanan’i Tanjomoha (Tendrombohitra Fiovan-tarehy, Mk 9). Nahoana? Nandritra ny ora vitsivitsy, fotoana nankalazana ny fanamasinana an’i Lucien Botovasoa, dia niaina ny zavatra niainan’izy telo mianadahy teny an-tendrombohitra Tabara nandritra ny fiovan-tarehin’ny Tompontsika ireo mpivahiny. Tahaka an'i Petera dia niaina fotoan-tsarotra tokoa ny rehetra ary tsy nisy te hiala tamin'izany... Tena Pentekosta ihany koa izany... Nirehitra ny fo nandre ny lahateny mahafinaritra nataon'i Kardinaly Piat, Legadin'ny Papa, nandray anjara tamin'ny hira mahafinaritra sy nanaraka. Fihetseham-pihetsiketsehana ara-litorzika mirindra tsara miaraka… Tahaka ireo mpianatr’i Emaosy izay nihaona tamin’ny Tompo nitsangana tamin’ny maty sy niverina tany Jerosalema mba hanambara ny hafalian’ny Paska, ireo vahoaka ireo, izay faly noho ny fikasihan’ny fahasoavana, rehefa nahita ny fahagagana nataon’Andriamanitra dia mirary soa ho an’ny rehetra. , manaraka an’i Lucien Botovasoa vaovao, mpanao asa tanana amin’ny fandriampahalemana, fampihavanana ary nahoana no tsy antsoina ho vavolombelon’ny fahamarinana, ny fahamarinana... amin’izao fotoana tena ilain’ny firenena izao.           _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc78. 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581_ _cc7581_0 cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ 
Amin’ny fanaovana izany famerenana ny fiainan’i Bx Lucien Botovasoa izany ny tenin’ny Papa tao anatin’ny fanentanany nivoaka vao herinandron’ny fanamasinana (9 aprily) dia tonga tao an-tsaiko ny hoe “Gaudete et exsultate” satria toa “nosoratana” ho an’i Masina Maria vaovao. koa mitalaho aminay koa. Naniry ny ho olo-masina izy, maritiora hatramin’ny andro niovany fo mba hamaly ny antsony: “Mifalia sy miravoravoa” (Mt 5:12), hoy i Jesosy tamin’ireo izay enjehina na afa-baraka noho ny aminy. Mangataka ny zavatra rehetra ny Tompo; ary ny atolony dia ny tena fiainana, ny fahasambarana izay nahariana antsika. Tiany ho masina isika ary tsy manantena antsika hiorim-paka amin'ny fisiana tsy misy dikany sy tsy misy dikany. Raha ny marina, manomboka amin’ny pejy voalohany amin’ny Baiboly, dia misy, amin’ny endriny samihafa, ny antso ho amin’ny fahamasinana. Toy izao no nanoloran’ny Tompo izany tamin’i Abrahama: “Mandehana eo anatrehako, ary aoka ho tonga lafatra” (Gn 17, 1)… ho eveka, mopera, masera na moanina. Imbetsaka isika no alaim-panahy hieritreritra fa ny fahamasinana dia natokana ho an’ireo izay manana fahafahana hanalavitra ny asa mahazatra mba hanokana fotoana betsaka amin’ny vavaka. Tsy izany no izy. Antsoina ho olo-masina isika rehetra amin’ny alalan’ny fiainana am-pitiavana sy fijoroana vavolombelona manokana eo amin’ny fiainantsika andavanandro, na aiza na aiza misy antsika. … (I Lucien Botovasoa dia lehilahy vita batisa ary maniry mandrakariva ny ho “masina maritiora”) … Ho an’ny kristiana dia tsy azo atao ny mieritreritra ny iraka nampanaovina azy teto an-tany raha tsy mihevitra izany ho lalana mankany amin’ny fahamasinana, satria “eto no misy. izay sitrapon’Andriamanitra dia ny fanamasinana anareo.” ( 1 Tes 4:3 ). Ny olomasina tsirairay dia iraka; Tetik'asan'ny Ray ny hisaintsainana sy hahatongavana ho nofo, amin'ny fotoana voatondro eo amin'ny tantara, lafiny iray amin'ny Filazantsara… Teo amin'ny fiainana andavanandro sy mahazatra no nijoroan'i Lucian ho vavolombelona ny finoany… Aza matahotra ny mikendry ny ambony, mamela ny tenanao ho tian’Andriamanitra sy nafahan’Andriamanitra. Aza matahotra ny hamela ny tenanao hotarihin'ny Fanahy Masina. Ny fahamasinana dia tsy mahatonga anao ho latsa-danja amin’ny maha-olombelona, satria io no fihaonan’ny fahalemenao amin’ny tanjaky ny fahasoavana. Amin'ny ankapobeny, araka ny voalazan'i Léon Bloy, eo amin'ny fiainana dia "iray ihany ny alahelo, tsy tokony ho masina".     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_c

         

Farany, ny lalana nolalovan’i Lucien Botovasoa dia ilay namporisihan’ny Papa antsika ao amin’ny toko fahatelo amin’ny fananarana: ny lalana mankany amin’ny fahasambarana : « Nohazavain’i Jesoa tamin’ny fahatsorana lehibe ny atao hoe masina, ary nataony izany rehefa nampianatra antsika Izy. ny fahasambarana (Jereo Mt 5,3-12; Lk 6,20-23). Toy ny kara-panondron’ny Kristianina izy ireo. Koa raha misy amintsika manontany tena hoe: “Ahoana no fomba ahazoantsika ny maha-Kristianina tsara?”, dia tsotra ny valiny: tsy maintsy mampihatra, araka ny fombantsika avy isika tsirairay, izay nambaran’i Jesosy tao amin’ny toriteny momba ny fahasambarana. Amin’ny alalan’ireo no hisarihana ny endrik’ilay Mpampianatra izay niantsoana antsika hanambara eo amin’ny fiainantsika andavanandro. Ny teny hoe “sambatra” na “sambatra” dia mitovitovy amin’ny hoe “masina”, satria izany dia maneho ny zava-misy fa ny olona mahatoky amin’Andriamanitra sy miaina ny Teniny dia mahazo, amin’ny fanomezana ny tenany, ny tena fahasambarana. »    

                         

Hamaranako ity famerimberenana ny famporisihana nataon’i Lucien Botovasoa ity tamin’ny alalan’ity “hiakan’ny” Papa izay azon’ny mpivahiny tsirairay avy ao Vohipeno, ary mbola manakoako ao am-pon’ny tsirairay hoe: “Ny fahamasinana no tsara indrindra amin’ny Fiangonana”… Ary ny tsirairay mba hanohy… tsy avy amin’ny Fiangonana ihany fa avy amin’izao tontolo izao…

+ Marc Benjamin Ramaroson, cm

Aprily 25, 2018

Fetin'i Md Marka, Evanjelista

Posted in: OLO-ARAIKY 'SIKA JIABY(16) - SPECIAL LUCIEN BOTOVASAO

bottom of page